ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ του IOSIFIDIS-TOOLS.GR


ΓΕΝΙΚΑ
Η ομόρρυθμη TOOLHOUSE με την επωνυμία «ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΤ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (εφεξής η TOOLHOUSE ) δημιούργησε τούς διαδικτυακούς τόπους www.toolhouse.gr και www.iosifidis-tools.gr (εφεξής ο Ιστότοπος) προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με την TOOLHOUSE και την δραστηριότητά της, το κατάστημα, τα προϊόντα, τις συνεργασίες κλπ.
Η χρήση του ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως αυτοί, κάθε φορά ισχύουν.
Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρόλα αυτά ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που απευθύνονται σε ενήλικες, η TOOLHOUSE δεν φέρει καμία ευθύνη και σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει γονική συναίνεση.
Η TOOLHOUSE δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποίηση του παρόντως κειμένου.
Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ιστότοπου διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την TOOLHOUSE των εκ των παρόντων Όρων, δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η TOOLHOUSE δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
Οι χρήστες του ιστότοπου που κάνουν χρήση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν το ηλεκτρονικό κατάστημα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών.
Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες.
Η TOOLHOUSE καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του ιστότοπου να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η TOOLHOUSE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του ιστότοπου για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.
Η ευθύνη της TOOLHOUSE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που μπορεί να προβάλλονται ή να διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας έχουν συγκεντρωθεί από τους κατασκευαστές και αναφέρουν όλα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Ο ιστότοπος παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου.
Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η TOOLHOUSE δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του ιστότοπου, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές τρίτων.
Η TOOLHOUSE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο χρήστης / επισκέπτης του ιστότοπου υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης / επισκέπτης του ιστότοπου υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του.
Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.toolhouse.gr και www.iosifidis-tools.gr αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της TOOLHOUSE .
Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον ιστότοπο προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την TOOLHOUSE ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
1. η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
2. η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της TOOLHOUSE ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,
3. η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την, άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και την βλάβη της TOOLHOUSE και των προϊόντων της
4. η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της TOOLHOUSE
5. η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων ή προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.
Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η TOOLHOUSE επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της TOOLHOUSE .

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η TOOLHOUSE είναι αποκλειστική δικαιούχος του συγκεκριμένου ιστότοπου. Για το λόγο αυτό η TOOLHOUSE καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του. Παρόλα αυτά η TOOLHOUSE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η TOOLHOUSE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με τον ιστότοπο.

Η TOOLHOUSE καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του ιστότοπου από κακόβουλο λογισμικό. Παρόλα αυτά, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του, με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου.

ΦΟΡΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον Ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά θα σταλούν στην TOOLHOUSE με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους διακομιστές μας, οι οποίοι προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS ή SSL, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί.

WEB ACCOUNT
Μέσω του ιστότοπου παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό. Μέσω του προσωπικού λογαριασμού οι χρήστες λαμβάνουν προσωποποιημένες πληροφορίες και ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα και προσφορές. Οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις προτιμήσεις επικοινωνίας, στα στοιχεία που έχουν δηλώσει στον προσωπικό τους λογαριασμό, στην αντίστοιχη ενότητα του Ιστότοπου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να ενημερώσουν / επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στον στην αντίστοιχη ενότητα του λογαριασμού τους.

Για την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού στον ιστότοπο, είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η TOOLHOUSE σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη.

Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του.
Ο χρήστης μπορεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή του και για την τυχόν χρήση άλλων υπηρεσιών του ιστότοπου να συμπληρώσει το προφίλ του με επιπρόσθετα στοιχεία όπως η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, σταθερό τηλέφωνο και ημερομηνία γέννησης.
Ενδέχεται η επεξεργασία της διεύθυνσής σας στη βάση μας για την ορθή αποτύπωσή της. Για το λόγο αυτό ζητούμε κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού να εισάγετε την οδό σας με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες και χωρίς συντμήσεις.
Επιπροσθέτως σε περίπτωση που ο χρήστης δημιουργεί λογαριασμό εκ μέρους νομικού προσώπου (π.χ. TOOLHOUSE ), καλείται να συμπληρώσει και τα υπόλοιπα πεδία όπως αυτά απεικονίζονται στην έναρξη του νομικού προσώπου από τις Φορολογικές Αρχές (διακριτικός τίτλος, επωνυμία, δραστηριότητα, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.
Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την TOOLHOUSE για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η TOOLHOUSE δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού
Η TOOLHOUSE δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων της Πολιτικής απορρήτου, των όρων που διέπουν το ηλεκτρονικό κατάστημα καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η TOOLHOUSE ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί από τον χρήστη και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»).
Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η TOOLHOUSE , οι υπάλληλοί της και οι προστιθέντες αυτής, συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη.

Η TOOLHOUSE εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Η TOOLHOUSE διατηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, ή είναι απαραίτητο στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής υποχρέωσης. Η TOOLHOUSE διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την TOOLHOUSE για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

Σκοποί Επεξεργασίας: Η TOOLHOUSE επεξεργάζεται τα δεδομένα που της γνωστοποιούνται από τους χρήστες της ιστοσελίδας για την εξυπηρέτηση της εκάστοτε συναλλαγής αλλά για να λαμβάνουν ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο, προσφορές και πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνες, διαγωνισμούς κλπ. στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS / viber κλπ.)], από την TOOLHOUSE .
Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας δύναται να προβεί σε τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του μέσω της ιστοσελίδας της TOOLHOUSE . Αιτήματα τροποποίησης επεξεργάζονται σε διάστημα (30) ημερών.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στον ιστότοπο καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να αντικατασταθούν/ τροποποιηθούν/ καταργηθούν οποτεδήποτε από την TOOLHOUSE κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι χρήστες / επισκέπτες του ιστότοπου απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα των αιτήσεων που περιέχονται στον ιστότοπο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η TOOLHOUSE διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αττικής..

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ η TOOLHOUSE επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Η TOOLHOUSE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΑ: Οι κάτωθι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύμβασης πώλησης μεταξύ της ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (η Εταιρία) και των εκάστοτε πελατών της (ο Πελάτης). Ουδεμία μεταβολή, ακύρωση ή τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων Πωλήσεως γίνεται δεκτή από την Εταιρία εάν δεν πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Η πληρωμή των επί πιστώσει τιμολογίων θα πρέπει να γίνεται εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της συμφωνηθείσας προθεσμίας θα υπολογίζεται επί του οφειλόμενου ποσού το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας μέχρι της εξοφλήσεως. Η πληρωμή με επιταγή γίνεται δεκτή μόνο μετά από συμφωνία και θεωρείται οριστική μόνο κατόπιν είσπραξης της επιταγής. Ουδεμία πληρωμή αναγνωρίζεται χωρίς έντυπη απόδειξη ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Τα προϊόντα μεταφέρονται για λογαριασμό και με κίνδυνο του Πελάτη. Για τυχόν φθορές, αλλοιώσεις, απώλειες ή άλλα προβλήματα που ενδεχόμενα προκύψουν κατά τη μεταφορά στα προϊόντα ή την συσκευασία τους ουδεμία ευθύνη έχει η TOOLHOUSE .
ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Οι ημερομηνίες παράδοσης είναι μόνο ενδεικτικές.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: Τυχόν αμφισβήτηση του Πελάτη σχετικά με την ποιότητα, την ποσότητα, την συσκευασία ή οποιονδήποτε άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων γίνεται δεκτή προς έλεγχο από την TOOLHOUSE μόνο εφόσον διατυπωθεί γραπτώς εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση πριν από την χρησιμοποίησή τους. Το αυτό ισχύει και για κάθε άλλο πρόβλημα που τυχόν προκύψει. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας με την TOOLHOUSE εντός 3 ημερών από την ημέρα παραλαβής. Επιπλέον για προϊόντα που έχουν εισαχθεί ή παραγγελθεί από το εσωτερικό κατόπιν ειδικής γραπτής συμφωνίας με αποδοχή προσφοράς από τον Πελάτη επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές.
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ: Η συνολική ευθύνη της TOOLHOUSE προς τον Πελάτη για οποιαδήποτε απαίτηση, απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει είτε από τη σύμβαση είτε από αδικοπραξία, ως αντικειμενική ευθύνη, παραβίαση εγγύησης ή άλλως, δεν υπερβαίνει την τιμή αγοράς των προϊόντων. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται για ειδική, θετική, αποθετική ή έμμεση ζημία (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών και της απώλειας πωλήσεων).
Η TOOLHOUSE δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται την καταλληλότητα ή ακαταλληλότητα των προϊόντων για οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση και ο Πελάτης οφείλει να συμμορφωθεί σε αυτό καθιστάμενος απολύτως υπεύθυνος περί αυτού.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με την TOOLHOUSE , το οποίο δεν μπορεί να αποτραπεί ούτε με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας και σύνεσης και εξολοκλήρου ή εν μέρει εμποδίζει την TOOLHOUSE από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ή έχει σαν εύλογο αποτέλεσμα ότι η Εταιρία δεν θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πόλεμος ή παρόμοιες καταστάσεις, αναταραχές, σαμποτάζ, μποϊκοτάζ, απεργίες, αποκλεισμοί, ζημία ή βλάβη των εγκαταστάσεων της TOOLHOUSE ή των προμηθευτών της, δυσκολίες μεταφοράς, βλάβη στις τηλεπικοινωνίες, κυβερνητικά μέτρα, φυσικές καταστροφές, σεισμός, πυρκαγιά ή έκρηξη.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την πώληση αυτή αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αττικής.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Επειδή τα μηχανήματα που πωλούνται είναι προϊόντα παραγωγής τρίτων (κατασκευαστών εγχώριων ή εξωτερικού), η TOOLHOUSE δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα προκύπτουν στις προδιαγραφές ή στην όψη των μηχανημάτων σε σχέση με τα εικονιζόμενα στον ηλεκτρονικό κατάλογο της επιχείρησης μας. Η TOOLHOUSE διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, καθώς επίσης και αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον η TOOLHOUSE δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Λόγω των ανωτέρω, τυχόν διαφοροποίηση μεταξύ δειγμάτων φωτογραφιών καταλόγων - CD κλπ. της TOOLHOUSE και των αντίστοιχων εμπορευμάτων που θα παραλάβει ο Πελάτης όσον αφορά διαφοροποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται αποδεκτή από τον Πελάτη.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταλληλότητα του χώρου αποθήκευσης των προϊόντων και η TOOLHOUSE δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές στα προϊόντα ή την συσκευασία τους που τυχόν προκλήθηκαν από τον ήλιο, την ψύξη, την θέρμανση, την βροχή ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΕΝΙΚΑ: Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρίας μέχρι την οριστική εξόφληση τους.

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.2472/97 τηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τον νόμο.
Για τυχόν ανακριβή στοιχεία, όπως ενδεικτικά επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, επάγγελμα κλπ. ο αγοραστής οφείλει να ενημερώνει άμεσα την εταιρία, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Τα είδη των οίκων που εμπορεύεται και αντιπροσωπεύει η TOOLHOUSE , φέρουν την εγγύηση των εργοστασίων κατασκευής. Η εγγύηση παρέχεται εφόσον γίνει έλεγχος από εξειδικευμένο συνεργάτη μας και παρέχει την αλλαγή των ελαττωματικών μερών και όχι την αντικατάστασή του μηχανήματος με νέο, καθώς και δεν αναγνωρίζονται άλλες απαιτήσεις άμεσες ή έμμεσες. Επιπλέον για τα εμπορεύματα εκείνα που η TOOLHOUSE είναι μεταπράτης η διαδικασία της εγγύησης καλύπτεται από τις εισαγωγικές εταιρείες που εμείς αντιπροσωπεύουμε. Εμείς σε κάθε περίπτωση μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας προωθώντας τα ελαττωματικά εμπορεύματα στους εκάστοτε εισαγωγείς.

Συνέχεια