ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ IOSIFIDIS-TOOLS.GR


ΓΕΝΙΚΑ

Η ομόρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΤ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (εφεξής η TOOLHOUSE) δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.iosifidis-tools.gr  προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, το κατάστημα, τα προϊόντα, τις συνεργασίες κλπ.


Η χρήση του www.iosifidis-tools.gr  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση του www.iosifidis-tools.gr  συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.


Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του iosifidis-tools.gr που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρόλα αυτά ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που απευθύνονται σε ενήλικες, η TOOLHOUSE δεν φέρει καμία ευθύνη και σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει γονική συναίνεση.


Η TOOLHOUSE δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης IOSIFIDIS-TOOLS.GR χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποιήση των παρόντων όρων. Οι χρήστες του iosifidis-tools.gr μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των παρόντων όρων από τη σχετική αναγραφή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.


Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.iosifidis-tools.gr  διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την TOOLHOUSE των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η TOOLHOUSE δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.


Οι χρήστες του iosifidis-tools.gr που κάνουν χρήση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν το ηλεκτρονικό κατάστημα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ TOOLHOUSE

Το iosifidis-tools.gr χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών.

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η TOOLHOUSE καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του www.iosifidis-tools.gr  να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η TOOLHOUSE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του www.iosifidis-tools.gr  για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.


Η ευθύνη της TOOLHOUSE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που μπορεί να προβάλλονται ή να διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας έχουν συγκεντρωθεί από τους κατασκευαστές και αναφέρουν όλα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.


Το iosifidis-tools.gr παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η TOOLHOUSE δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του iosifidis-tools.gr, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές τρίτων.


Η TOOLHOUSE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης / επισκέπτης του iosifidis-tools.gr  υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης / επισκέπτης του www.iosifidis-tools.gr υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.


Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.iosifidis-tools.gr  αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της TOOLHOUSE. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.iosifidis-tools.gr προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.


Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την TOOLHOUSE ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1. η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,

2. η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της TOOLHOUSE ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,

3. η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την, άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και την βλάβη της TOOLHOUSE και των προϊόντων της

4. η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της TOOLHOUSE

5. η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.

Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η TOOLHOUSE επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της TOOLHOUSE.


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η TOOLHOUSE είναι αποκλειστική δικαιούχος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό η TOOLHOUSE καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της. Παρόλα αυτά η TOOLHOUSE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η TOOLHOUSE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα.


 Η TOOLHOUSE καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του iosifidis-tools.gr από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβαση με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του iosifidis-tools.gr.


Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.


WEB ACCOUNT

 Μέσω της ιστοσελίδας iosifidis-tools.gr παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό. Μέσω του προσωπικού λογαριασμού οι χρήστες λαμβάνουν προσωποποιημένες πληροφορίες και ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα και προσφορές. Οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις προτιμήσεις επικοινωνίας στα στοιχεία που έχουν δηλώσει στον προσωπικό τους λογαριασμό web account στην αντίστοιχη ενότητα του ιστότοπου iosifidis-tools.gr. Οι χρήστες μπορούν αντίστοιχα να ενημερώσουν/επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στον προσωπικό τους λογαριασμό στην αντίστοιχη ενότητα του λογαριασμού.


 Για την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα iosifidis-tools.gr είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η TOOLHOUSE σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.

Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του.

Ο χρήστης μπορεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή του και για την τυχόν χρήση άλλων υπηρεσιών του iosifidis-tools.gr να συμπληρώσει το προφίλ του με επιπρόσθετα στοιχεία όπως η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, σταθερό τηλέφωνο και ημερομηνία γέννησης. Ενδέχεται επεξεργασία της διεύθυνσής σας στη βάση μας για την ορθή αποτύπωσή της. Για το λόγο αυτό ζητούμε κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού να εισάγετε την οδό σας με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες και χωρίς συντμήσεις.

Επιπροσθέτως σε περίπτωση που ο χρήστης δημιουργεί λογαριασμό εκ μέρους νομικού προσώπου (π.χ. εταιρείας), καλείται να συμπληρώσει και τα υπόλοιπα πεδία όπως αυτά απεικονίζονται στην έναρξη του νομικού προσώπου από τις Φορολογικές Αρχές (διακριτικός τίτλος, επωνυμία, δραστηριότητα, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την TOOLHOUSE για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η TOOLHOUSE δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού

Η TOOLHOUSE δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων,της Πολιτικής απορρήτου, των όρων που διέπουν το ηλεκτρονικό κατάστημα καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Αναλυτικά για τους όρους χρήσης των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων μπορείτε να διαβάσετε στους όρους για το ηλεκτρονικό κατάστημα


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ IOSIFIDIS-TOOLS.GR

Η TOOLHOUSE ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί από το υποκείμενο των δεδομένων και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»). 

Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η TOOLHOUSE, οι υπάλληλοί της και οι προστιθέντες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη.


Η TOOLHOUSE εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.


Η TOOLHOUSE διατηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιει προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, ή είναι απαραίτητο στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής υποχρεώσης. Η TOOLHOUSE διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη.
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την TOOLHOUSE για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα 30 ημερών.


Σκοποί Επεξεργασίας: Η TOOLHOUSE επεξεργάζεται τα δεδομένα που μας γωνστοποιούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης αλλά για να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο, προσφορές και πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS / viber κλπ)], από την TOOLHOUSE.


Κάθε υποκείμενο δεδομένων δύναται να προβεί σε τροποποίηση ως προς τα μέσα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας της TOOLHOUSE www.iosifidis-tools.gr . Αιτήματα τροποποίησης επεξεργάζονται σε διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στο www.iosifidis-tools.gr  καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να αντικατασταθούν/ τροποποιηθούν/ καταργηθούν οποτεδήποτε από την TOOLHOUSE κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι χρήστες / επισκέπτες του www.iosifidis-tools.gr απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα των αιτήσεων που περιέχονται στο www.iosifidis-tools.gr . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η TOOLHOUSE διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.


ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το www.iosifidis-tools.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το www.iosifidis-tools.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΑ: Οι κάτωθι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύμβασης πώλησης μεταξύ της ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (η Εταιρία) και των εκάστοτε πελατών της (ο Πελάτης). Ουδεμία μεταβολή, ακύρωση ή τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων Πωλήσεως γίνεται δεκτή από την Εταιρία εάν δεν πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Η πληρωμή των επί πιστώσει τιμολογίων θα πρέπει να γίνεται εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της συμφωνηθείσας προθεσμίας θα υπολογίζεται επί του οφειλόμενου ποσού το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας μέχρι της εξοφλήσεως. Η πληρωμή με επιταγή γίνεται δεκτή μόνο μετά από συμφωνία και θεωρείται οριστική μόνο κατόπιν είσπραξης της επιταγής. Ουδεμία πληρωμή αναγνωρίζεται χωρίς έντυπη απόδειξη ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.


ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Τα προϊόντα μεταφέρονται για λογαριασμό και με κίνδυνο του Πελάτη. Για τυχόν φθορές, αλλοιώσεις, απώλειες ή άλλα προβλήματα που ενδεχόμενα προκύψουν κατά τη μεταφορά στα προϊόντα ή την συσκευασία τους ουδεμία ευθύνη έχει η Εταιρεία.


ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Οι ημερομηνίες παράδοσης είναι μόνο ενδεικτικές.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: Τυχόν αμφισβήτηση του Πελάτη σχετικά με την ποιότητα, την ποσότητα, την συσκευασία ή οποιονδήποτε άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων γίνεται δεκτή προς έλεγχο από την Εταιρεία μόνο εφόσον διατυπωθεί γραπτώς εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση πριν από την χρησιμοποίησή τους. Το αυτό ισχύει και για κάθε άλλο πρόβλημα που τυχόν προκύψει. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας με την Εταιρεία εντός 7 ημερών από την ημέρα παραλαβής. Επιπλέον για προϊόντα που έχουν εισαχθεί ή παραγγελθεί από το εσωτερικό κατόπιν ειδικής γραπτής συμφωνίας με αποδοχή προσφοράς από τον Πελάτη επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές.


ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ: Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας προς τον Πελάτη για οποιαδήποτε απαίτηση, απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει είτε από τη σύμβαση είτε από αδικοπραξία, ως αντικειμενική ευθύνη, παραβίαση εγγύησης ή άλλως, δεν υπερβαίνει την τιμή αγοράς των προϊόντων. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται για ειδική, θετική, αποθετική ή έμμεση ζημία (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών και της απώλειας πωλήσεων).


Η Εταιρία δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται την καταλληλότητα ή ακαταλληλότητα των προϊόντων για οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση και ο Πελάτης οφείλει να συμμορφωθεί σε αυτό καθιστάμενος απολύτως υπεύθυνος περί αυτού.


ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με την Εταιρεία, το οποίο δεν μπορεί να αποτραπεί ούτε με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας και σύνεσης και εξολοκλήρου ή εν μέρει εμποδίζει την Εταιρεία από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ή έχει σαν εύλογο αποτέλεσμα ότι η Εταιρία δεν θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πόλεμος ή παρόμοιες καταστάσεις, αναταραχές, σαμποτάζ, μποϊκοτάζ, απεργίες, αποκλεισμοί, ζημία ή βλάβη των εγκαταστάσεων της Εταιρείας ή των προμηθευτών της, δυσκολίες μεταφοράς, βλάβη στις τηλεπικοινωνίες, κυβερνητικά μέτρα, φυσικές καταστροφές, σεισμός, πυρκαγιά ή έκρηξη.


ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την πώληση αυτή αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αττικής.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επειδή τα μηχανήματα που πωλούνται είναι προϊόντα παραγωγής τρίτων (κατασκευαστών εγχώριων ή εξωτερικού), η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύμη σε σχέση με διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα προκείπτουν στις προδιαφραφές ή στην όψη των μηχανημάτων σε σχέση με τα εικονιζόμενα στον ηλεκτρονικό κατάλογο της επιχείρησης μας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, καθώς επίσης και αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Λόγω των ανωτέρω, τυχόν διαφοροποίηση μεταξύ δειγμάτων – φωτογραφιών – καταλόγων - CD κ.τ.λ της εταιρείας και των αντίστοιχων εμπορευμάτων που θα παραλάβει ο Πελάτης όσον αφορά διαφοροποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται αποδεκτή από τον Πελάτη.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταλληλότητα του χώρου αποθήκευσης των προϊόντων και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές στα προϊόντα ή την συσκευασία τους που τυχόν προκλήθηκαν από τον ήλιο, την ψύξη, την θέρμανση, την βροχή ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρίας μέχρι την οριστική εξόφληση τους.

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.2472/97 τηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τον νόμο.

Για τυχόν ανακριβή στοιχεία, όπως ενδεικτικά επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, επάγγελμα κλπ ο αγοραστής οφείλει να ενημερώνει άμεσα την εταιρία, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη.


ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Τα είδη των οίκων που εμπορεύεται και αντιπροσωπέυει η εταιρεία μας, φέρουν την εγγύηση των εργαστασίων κατασκευής. Η εγγύηση παρέχεται εφόσον γίνει έλεγχος από εξειδικευμένο συνεργάτη μας και παρέχει την αλλαγή των ελαττωματικών μερών και όχι την αντικατασταση του μηχανήματος με νέο, καθώς και δεν αναγνωρίζονται άλλες απαιτήσεις άμεσες ή έμμεσες. Επιπλέον για τα εμπορεύματα εκείνα που η Εταιρεία είναι μεταπράτης η διαδικασία της εγγύησης καλύπτεται από τις εισαγωγικές εταιρείες που εμείς αντιπροσωπεύουμε. Εμείς σε κάθε περίπτωση μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας προωθόντας τα ελαττωματικά εμπορεύματα στους εκάστοτε εισαγωγείς.Συνέχεια